top of page

Wedden voor je doel Actie Voorwaarden

 

Doel van de "Wedden voor je doel" actie:

Het ondersteunen van lokale verenigingen en stichtingen in de gemeente Medemblik door een percentage van de totalisatoromzet van de Harddraverij van Medemblik op maandag 16 september 2024 te doneren aan één goed doel.

Uitleg:

24 verenigingen en stichtingen gevestigd in de gemeente Medemblik kunnen deelnemen aan de "Wedden voor je doel" actie. Dit maximum van 24 is bepaald omdat er maximaal 24 paarden kunnen deelnemen aan de Harddraverij van Medemblik. Elk goed doel krijgt middels een loting een paardnummer toegewezen.  De organisatie behorende bij het winnende paard van de Harddraverij van Medemblik op maandag 16 september 2024 wint de goede doelen prijs van 1% van de totalisatoromzet.

Organisatie:

De actie wordt georganiseerd door Harddraverijvereniging Prins Hendrik uit Medemblik. Er zijn geen andere organisaties bij betrokken.

Aanmelding:

 • De aanmelding moet afkomstig zijn van een vereniging of stichting met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) en een maatschappelijk karakter.

 • De hoofdvestiging van de vereniging of stichting moet zich bevinden in de gemeente Medemblik.

 • Het project waarvoor geld ingezameld wordt, moet een duidelijke, positieve impact hebben op de gemeenschap of de leden van de vereniging. Voorbeelden hiervan zijn verbeteringen of uitbreidingen van de verenigingsfaciliteiten, aanschaf van materialen voor leden, opknappen van het clubhuis, etc.

 • De vereniging of stichting mag niet betrokken zijn bij illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de publieke orde en goede zeden.

 • Aanmelding dient te geschieden door een bevoegd persoon van de vereniging of stichting.

 • Er wordt slechts één aanmelding per vereniging of stichting geaccepteerd.

 • Om deel te kunnen nemen moet een vereniging of stichting voor 1 augustus 2024 een aanvraagformulier invullen waarin zij hun gegevens verstrekken en het goede doel omschrijven.


Toewijzing:

 • 24 goede doelen kunnen zich aanmelden; bij meer inschrijvingen wordt er geloot.

 • Elk aangemeld en geselecteerd goed doel krijgt middels loting een paard toegewezen waarbij de eerste 12 paardnummers zullen worden toegewezen aan organisaties uit stadskern Medemblik.

 • Indien er minder dan 24 paarden deelnemen op maandag 16 september, dan vervallen de nummers boven het aantal deelnemende paarden. Bijvoorbeeld, bij 20 deelnemende paarden vervallen de goede doelen behorende bij paardnummers 21, 22, 23 en 24.

 • De uitslag van de loting is bindend en er kan niet over worden gecorrespondeerd.

 • ​Indien een goed doel zich terugtrekt of niet meer voldoet aan de deelnamevoorwaarden, behoudt de organisatie zich het recht voor om een ander goed doel aan te wijzen.

 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiend uit deelname aan de actie of de toewijzing van de prijzen.

Gebruik van de donatie:

 • Het goede doel van het winnende paard ontvangt in de week van 16 september 2024 1% van de totalisatoromzet.

 • De donatie wordt uitsluitend overgemaakt naar een bankrekening die op naam van de vereniging of stichting staat.

 • De donatie moet worden besteed aan het project zoals beschreven in het aanvraagformulier.

 • ​Winnende goede doelen moeten binnen 3 maanden na ontvangst van de fondsen een verslag indienen over hoe de donatie is gebruikt, inclusief foto's en/of video's.

 • Verzoek om voor promotionele activiteiten de actie en de harddraverij van Medemblik te ondersteunen.

 • De organisatie behoudt zich het recht voor om de besteding van de donatie te controleren en indien nodig aanvullende informatie op te vragen.

 • Indien blijkt dat de donatie niet conform de voorwaarden is besteed, kan de organisatie de donatie terugvorderen.

Overige bepalingen:

 • Door deel te nemen aan de actie gaat de vereniging of stichting akkoord met alle voorwaarden en bepalingen zoals beschreven op deze pagina.

 • De organisatie behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen indien dit noodzakelijk is door onvoorziene omstandigheden of overmacht.

 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie.

bottom of page