top of page

Privacyverklaring en disclaimer

 

Privacyverklaring
 

Harddraverijvereniging Prins Hendrik is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

Contactgegevens:
www.prinshendrik.net
Secretariaat:
Oosterhaven 14
1671 AA Medemblik

Het Dagelijks Bestuur beheert de persoonsgegevens en zijn ook de Functionarissen Gegevensbescherming van Harddraverijvereniging Prins Hendrik. Het Dagelijks Bestuur is te bereiken via het contactformulier op https://www.prinshendrik.net/contact.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Harddraverijvereniging Prins Hendrik verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer (IBAN). 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij er toestemming is van ouders, voogd of school. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier op https://www.prinshendrik.net/contact, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Harddraverijvereniging Prins Hendrik verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het innen van lidmaatschapsgeld.

  • Administratie.

  • Het versturen of leveren van verenigingsinformatie per email of poststuk zoals bijvoorbeeld het bewijs van toegang.

  • Harddraverijvereniging Prins Hendrik verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.


Geautomatiseerde besluitvorming
Harddraverijvereniging Prins Hendrik neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Harddraverijvereniging Prins Hendrik) tussen zit.

 

Harddraverijvereniging Prins Hendrik gebruikt het volgende computerprogramma op een personal computer: Word voor het maken van brieven en computerprogramma's. De vereniging gebruikt het volgende computerprogramma in de cloud: WeFact voor de ledenadministratie en het versturen van facturen en het uitvoeren van automatische incasso van de jaarlijkse contributie. 

 

De hosting van onze website gaat via Wix waarbij de persoonsgegevens ingevuld op de contact pagina via Wix en email worden ontvangen door een deel van het bestuur van Harddraverijvereniging Prins Hendrik.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Harddraverijvereniging Prins Hendrik bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


 

​​​​

Delen van persoonsgegevens met derden
Harddraverijvereniging Prins Hendrik verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Harddraverijvereniging Prins Hendrik en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier op https://www.prinshendrik.net/contact.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twaalf weken, op uw verzoek. Harddraverijvereniging Prins Hendrik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Harddraverijvereniging Prins Hendrik neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier op https://www.prinshendrik.net/contact.

Disclaimer

© Harddraverijvereniging Prins Hendrik. Aan de informatie op pagina's van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

bottom of page