top of page
  • Prins Hendrik

Agenda Ledenvergadering 22 mei 2023Op maandag 22 mei 2023 organiseren wij onze Algemene Ledenvergadering in Café

Brakeboer, Oosterhaven 30, aanvang 20:00 uur.


AGENDA: 1. Opening 2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 2022 3. Ingekomen en uitgaande stukken 4. Financieel verslag 2022 5. Verslag kascontrolecommissie 6. Benoeming kascontrolecommissie 2023 7. Verhoging contributie met ingang 2024 8. Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar: - Cees Slagter - Ferdi Gozukara - Petra Wagenaar – Lanjouw Aftredend en niet herkiesbaar - Astrid Struik - Ruud Braaksma - Frank Noor Door het bestuur worden kandidaat gesteld: - Daan Bood - Deniz Gozukara - Peter-Kees Korsuize Door de leden kunnen tegenkandidaten worden ingediend bij de secretaris tot vijf dagen voor de vergadering. Deze kandidaatstelling dient ondertekend te zijn door tien stemgerechtigde leden. 9. Stand van zaken Harddraverij van 18 september 2023 10. Rondvraag 11. Sluiting

146 views

Comments


bottom of page