top of page
  • Prins Hendrik

Ledenvergadering vrijdag 7 juni 2019 aanvang 19:30 in Cafe Brakeboer met bal na!


De mening van onze leden over de harddraverij van Medemblik vinden wij belangrijk. Laat je stem dus horen en kom naar de ledenvergadering van Harddraverijverening Prins Hendrik. Na afloop van de vergadering een gezellig “bal na” in Café Brakeboer. AGENDA: 1. Opening. 2.​ Notulen algemene ledenvergadering d.d. 23 april 2018. 3. Ingekomen en uitgaande stukken. 4.​ Jaarverslag 2018 van de secretaris. 5. Financieel verslag 2018. 6.​ Verslag kascontrolecommissie. 7.​ Benoeming kascontrolecommissie 2019. 8. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar De heer J.P.M. (Hans) Wagenaar De heer N. (Nico) Visser Aftredend en niet herkiesbaar De heer P.A.J. (Paul) Bot Mevrouw S.H.M. (Silvia) van Luijk Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer D. (Douwe) Tijsseling. Door de leden kunnen tegenkandidaten worden ingediend bij de secretaris tot vijf dagen voor de vergadering. Deze kandidaatstelling dient ondertekend te zijn door tien stemgerechtigde leden. 9. Bestuur mededelingen en voorstellen.​10. Rondvraag. 11. Sluiting. Na de sluiting komen we alvast in de draverijsfeer tijdens een gezellig ‘bal na’ 


82 views

Recent Posts

See All
bottom of page